Kool
       Dokumendid
       Õpilased
       Personal
       Õppetöö
       Koolielu
       Spordihoone
          Kool
    Kontakt
    Juhtkond
    Tugiisikud
    Hoolekogu
    Ajalugu
    eKool
    Õpilase meelespea
    Õpetaja meelespea
    Lapsevanema meelespea
    Kodulehe sisukord

 

Raamatukogu on suletud  2014-06-25

 

Kool

Kooli visioon

Võhma Gümnaasium on jätkusuutlik, piirkonna haridustraditsioonide kandja, mis lähtub oma tegevuses kaasaegsetest õpistrateegiatest ja kõlbelistest arusaamadest ning on suuteline looma võimalusi haritud ja iseseisvalt toimetuleva ühiskonnaliikme arenguks.

Kooli missioon

Võhma Gümnaasiumi kui õpilase arengukeskkonna ülesanne on luua tingimused elukestvalt õppiva, elus toimetuleva eetilise inimese kujunemiseks, kes tunnetab ennast, oma piirkondlikku kuuluvust ja kohta muutuvas maailmas, väärtustab mitmekülgset haridust ning suudab otsustada ja oma tegude eest vastutada, näeb vajadust pidevaks enesetäiendamiseks õppetöö ja huvitegevuse kaudu.

Missiooni täitmiseks seab kool endale eesmärgiks:
•    õpetada õpilasi väärtustama Eesti ja piirkondlikku kultuuri ja traditsioone, austama inimest ja seadusi;
•    arvestada õppesisu valikul ja õppekorralduses piirkondlikke, õpilaste vanuselisi ja individuaalseid iseärasusi;
•    pakkuda õpiabi, pikapäevarühma, õpiabi ja diferentseeritud õppe võimalusi;
•    töötada süstemaatiliselt võimekate õpilastega;
•    suunata õpilasi oma tegevust jälgima ja selle kaudu õppimist kavandama, õpitulemusi hindama, tehtud vigu analüüsima ja parandama, probleeme nägema;
•    kujundada huvitegevuse kaudu õpilastes õigeid väärtushinnanguid ja eetilisi tõekspidamisi;
•    suunata õpilasi tegutsema noorteorganisatsioonides, huviringide töös, ürituste läbiviimisel ning kodukoha kultuurilise arengu toetamisel;
•    kujundada koostöösuhteid õpetajate, õpilaste ja lastevanemate vahel;
•    väärtustada elukestva õppimise põhimõtet.Kooli põhiväärtused

Võhma Gümnaasium on muutustele avatud ja õppiv organisatsioon, kus on väärtustatud inimeste omavahelise suhtlemise kvaliteet. Põhiväärtuseks on inimesed, kes:
•    austavad iga isiku võimeid ja loovust;
•    on avatud ideedele ning austavad kaaslaste arvamusi;
•    väärtustavad koostööd ja vastutavad oma tegude eest;
•    on huvitatud enda, kooli ja kogukonna arengust.

Võhma Gümnaasiumi põhiväärtused ja nende kujundamine läbi õppe- ja kasvatustöö ning kooli tegevuse tervikuna

Hoolivus
•    Hoolin oma töökeskkonnast ja tagan turvalisuse. Selleks jälgin igapäevaselt klassiruumi ja teiste ruumide korrashoidu, inventari olukorda ja vajadusel informeerin õpetajat või juhtkonda puudustest.
•    Olen kaaslaste suhtes hooliv, reageerin nende muredele ja rõõmudele, tunnen huvi kaaslaste tegemiste vastu, süvenen probleemide põhjustesse ja aitan kaasa nende lahendamisele.
•    Märkan teisi enda ümber, näitan nende suhtes üles hoolivust, pean lugu oma kaaslastest.
•    Suhtun lugupidamisega endasse ja kaaslastesse.

Traditsioonid, kuuluvustunne
•    Osalen ühisüritustel, väärtustan koolis väljakujunenud traditsioone (kooli sümboolika väärikas hindamine, ühistegevused, projektipäevad, vabariiklikud ja rahvusvahelised projektid ja neis osalemine) ning teen ettepanekuid uute juurutamiseks.
•    Tunnen ennast väärtustatuna oma koolis ja aitan kaasa kooli arengule, osalen erinevate töörühmade töös; tean, et minust peetakse lugu ja minu arvamus on oluline ning julgen seda avaldada.
•    Seon õpitava/õpetatava tegeliku eluga, selgitades nii piirkondliku kuuluvuse olulisust ning väärtustades kuuluvustunnet.

Vastutus
•    Olen korrektne, täpne, austan teisi ning pean kinni oma lubadustest (kooli kodukorra järgimine, ametijuhendi ja kutse-eetika järgimine).

Koostöö
•    Teen koostööd kõigi huvigruppidega.
•    Arvestan teiste ideedega, olen neile avatud ja suhtun ideedesse positiivselt.
•    Integreerin koostööoskust arendavaid õppimismeetodeid ja õpetamismeetodeid õppetöösse, tunnitegevused planeeritakse koos õpilastega.

Õiglus ja ausus
•    Tunnistan oma vigasid ning vabandan, kui olen eksinud (kooli kodukorra, ametijuhendi, töökorralduse reeglite ja kutse-eetika järgimine)
•    Olen eeskujuks oma kaaslastele nii oma käitumise kui ka suhtumisega.
•    Arvestan oma ning kaaslaste jõudlusega, suhtun kaaslastesse toetavalt.

Lojaalsus
•    Olen eeskujuks teistele koolipere liikmetele; olen oma klassile ja koolile lojaalne, suhtun koolis toimuvasse positiivselt ning peegeldan seda ka teistele.
•    Olen kursis koolis toimuvaga, tunnen huvi ja osalen kooli arengu toetamisel (osalemine töörühmade ja õppenõukogu töös, koostöö huvigruppidega).

Võrdsus
•    Arvestan kaaslaste eripära ja võimekust ning võtan neid võrdväärsete partneritena, olen kaaslaste suhtes arvestav ja lugupidav.


Kuula Võhma kooli laulu

üles


 
Võhma Gümnaasium 2014 | Postiaadress: Veski 12, 70602, Võhma linn | E-post: vkool[a]kool.vohma.ee | Telef: 437 7552